Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kultur er eit konkurransefortrinn

Publisert 04.11.07 av Ulrika Staugaard

Delen nordmenn med høgare utdanning er i kraftig vekst, og desse vil ha kultur i nærmiljøet sitt fordi det skaper trivsel og økonomiske verdiar. Det viser ei opinionsundersøking utført i 2005 på vegner av Statsbygg.

Noreg er ein kunnskapsnasjon, og kommunar som satsar på kultur, vil vinne kampen om dei beste hovuda og dei beste bedriftene. Statsbygg har hausta omfattande erfaring med bruk av kultur i større byutviklingsprosjekt, og tre vinstar er særleg viktige:

Denne erfaringa er samla i ei rettleiing som blei send til alle kommunane i landet sommaren 2005. Rettleiinga byr på råd og nyttig kunnskap for kommunar som er i eller står framfor ei omstilling. Odda og Narvik er eksempel på industrikommunar i endring som aktivt bruker kultur i omstillinga. Ordførar Toralv Mikkelsen i Odda kallar prosessen like brutal som då Odda gjekk frå bondesamfunn til industrisamfunn.

– Når kulturlivet blømer, følgjer næringslivet etter. Men når kulturliv, næringsliv og det offentlege møtest i ei felles satsing, blir det skapt store verdiar, menneskeleg og økonomisk, seier May Balkøy, direktør for Plan og utredning i Statsbygg.

Ni av ti akademikarar seier kulturtilbodet er viktig for val av bustad. Denne tydelege haldninga kjem fram i ei undersøking gjennomført av MMI på vegner av Statsbygg. Undersøkinga blei gjennomført i veke 22 og inkluderer eit landsrepresentativt utval på 1003 respondentar.

– At folk flest, og akademikarar spesielt, set kultur høgt, er eit viktig signal til kommunane, kulturinstitusjonane og det private næringslivet. May Balkøy håper rettleiinga har inspirert endå fleire kommunar og private rundt om i landet til å samarbeide om kulturprosjekt i by- og tettstadplanlegginga.

Ifølgje undersøkinga er det få geografiske forskjellar når det gjeld kor fornøgde folk flest er med kultursatsinga i sin kommune. Unntaket er Nord-Noreg: Nordlendingane er klart mest misfornøgde med kulturtilbodet i kommunen sin.

– Sjølv om kommunane i nord scorar lågt, er det positivt at Narvik går framfor som eit godt eksempel på kor mykje kulturrikdom Nord-Noreg har å by på. Mitt håp er at rettleiinga vil stimulere både private og offentlege aktørar til å hente ut vinstar frå det store potensialet landet vårt byr på, seier Balkøy.

Relatert